CANSELORI

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU

Bahagian Audit Dalam


BAHAGIAN AUDIT DALAM

Audit Dalam merupakan satu fungsi bebas yang memberi kepastian dan nasihat secara objektif yang menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi. Audit Dalam membantu organisasi dalam mencapai objektifnya dengan menerapkan pendekatan yang sistematik, penilaian berdisiplin serta mempertingkatkan keberkesanan pengurusan risiko dan kawalan.

PENGENALAN

Berdasarkan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998 : Garis Panduan Mengenai Peranan dan Tanggungjawab Kementerian, Lembaga Pengarah dan Ketua Eksekutif Dalam Pengurusan Badan Berkanun Persekutuan, Badan-badan Berkanun Persekutuan dikehendaki menubuhkan Unit Audit Dalam sebagai badan bebas yang memberi kepastian dan nasihat secara objektif terhadap aktiviti organisasi.

Dalam konteks Universiti Malaysia Terengganu (UMT), Unit Audit Dalam ditubuhkan pada 1 Ogos 2002 selepas mendapat kelulusan Lembaga Pengarah Universiti (LPU) pada 7 April 2002. Berkuat kuasa 1 Jun 2009, Unit Audit Dalam telah dinaik taraf ke Bahagian Audit Dalam.

Bahagian Audit Dalam, melalui perkhidmatan pengauditan, perundingan dan penasihatan, diwujudkan untuk membantu mempertingkatkan keberkesanan tadbir urus, penilaian risiko dan kawalan dalaman organisasi.

OBJEKTIF PENGAUDITAN

Bahagian Audit Dalam melaksanakan pengauditan, perundingan dan khidmat nasihat dengan memberi kepastian melalui pendapat profesional terhadap kesempurnaan, kebolehpercayaan dan keberkesanan proses tadbir urus, pengurusan risiko dan sistem kawalan dalaman PTj/UMT bagi menentukan wujudnya akauntabiliti dan integriti pengurusan kewangan, pengurusan sumber dan program bagi semua peringkat di universiti.

SKOP PENGAUDITAN

Skop aktiviti pengauditan merangkumi tempoh masa, tempat dan perkara yang dikaji. Antara yang perlu dikaji adalah berkaitan dengan perancangan, pelaksanaan serta kawalan ke atas sesuatu aktiviti pengauditan dengan mengenal pasti isu yang berkaitan dengan pembaziran, pemborosan, penyelewengan serta ketidakpatuhan undang-undang, peraturan dan arahan yang berkuat kuasa.

STRUKTUR ORGANISASI

Bahagian Audit Dalam merupakan satu badan bebas yang diletakkan di bawah pentadbiran Canselori di mana bertanggungjawab secara terus kepada Naib Canselor (NC) dalam pengurusan sumber manusia, kewangan dan hal-hal pentadbiran dan secara fungsi melapor kepada Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko (JKAPR), UMT. JKAPR membincang dan menilai pelaporan oleh AUD serta memperakukan tindakan yang perlu bagi pelaporannya di peringkat LPU. Garis kuasa (line of authority) kedudukan AUD adalah sebagaimana Carta 1.

 

PENUBUHAN JAWATANKUASA AUDIT DAN PENGURUSAN RISIKO (JKAPR)

Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko (JKAPR) merupakan Jawatankuasa Lembaga yang ditubuhkan oleh Lembaga Pengarah Universiti, berperanan dalam pengawasan tadbir urus, pengurusan risiko dan kawalan dalaman organisasi untuk menggalakkan penambahbaikan yang berterusan bagi mempertingkatkan integriti dan kebolehpercayaan terhadap universiti.

Penubuhan JKAPR adalah berdasarkan peruntukan Seksyen 21 Perlembagaan Universiti Malaysia Terengganu dan Seksyen 5.17 Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998. JKAPR bermula dengan penubuhan Jawatankuasa Audit pada 30 April 2001 dalam resolusi Minit Mesyuarat Pertama Lembaga Pengarah, Kolej Universiti Terengganu (KUT).

Berdasarkan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Risiko Kali Ke-43 Bil. 1 Tahun 2017 pada 25 Mei 2017, Jawatankuasa Audit telah diubah kepada JKAPR bagi mengambil kira pelaporan oleh Pusat Transformasi, Perancangan Strategik dan Risiko (TSR) kepada jawatankuasa ini.