Fungsi/ Functions

 


Antara fungsi yang dijalankan oleh Pusat Antarabangsa ialah:

FUNGSI 

a) menguruskan lawatan delegasi korporat UMT keluar negara dan delegasi korporat luar negara ke UMT.

SOP Delegasi UMT ke Luar Negara

SOP Delegasi Luar Negara ke UMT

b) menyokong dan membantu Pusat Pengajian/ Institut/ PTJ untuk meningkatkan dan menggiatkan aktiviti kerjasama dengan universiti-universiti rakan MoU yang berpotensi.

Kategori Aktiviti dan Aspek Bantuan PJA

c) menguruskan dan mengendalikan bahan untuk penerbitan majalah antarabangsa Voyages of Discovery.

d) menggiatkan penglibatan UMT dalam aktiviti/ program yang dianjurkan oleh organisasi antarabangsa.

e) menguruskan dan menyediakan maklumat profil UMT (Bahasa Inggeris) untuk sebaran di peringkat antarabangsa.

f) membantu meningkatkan kualiti komunikasi ahli akademik dan staf UMT dalam hal-ehwal pengantarabangsaan dengan mengadakan latihan tatacara budaya antarabangsa, penyediaan format dan tatacara surat/ dokumen untuk semua urusan di peringkat antarabangsa serta mengadakan kursus komunikasi antarabangsa.

Maklumat lanjut berkenaan tugas Pusat Antarabangsa bolehlah merujuk Senarai Semak Tugas Pejabat Jaringan Antarabangsa

The functions of International Centre are:

FUNCTIONS

a) arranges visits by UMT corporate delegations to foreign countries, and vice versa.

b) supports and assists the Schools/Institutes/departments to improve and intensify programme collaborations between UMT and potential university partners.

c) manages and controls materials for the publication of an international magazine, Voyages of Discovery.

d) encourages UMT’s involvement in activities/ programmes organized by international organisations.

e) manages and provides corporate information of UMT (in English) for international use.

f) assists in improving the quality of international communication of UMT academics and staffs by organizing international cultural training and international communication courses, as well as providing letter / document formats for international affairs.